Stanovy spolku SRPD

Sdružení rodičů a přátel dětí Základní školy Dřevohostice

Školní 355, 751 14 Dřevohostice

Stanovy spolku:

Část I.

Základní ustanovení

1. Název spolku: Sdružení rodičů a přátel dětí Základní školy Dřevohostice /dále jen SRPD/

2. Sídlo spolku: Školní 355, 751 14 Dřevohostice

3. Sdružení rodičů a přátel dětí ZŠ Dřevohostice je Spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.

4. Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující členy na základě společného zájmu o výchovu a výuku dětí v Základní škole Dřevohostice, okres Přerov, příspěvková organizace.

5. Vnitřní organizace Spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů Spolku se řídí těmito stanovami.

Část II.

Činnost a účel Spolku

Činnost SRPD je zaměřena na spolupráci při vzdělávacím a výchovném působení rodiny, školy i dalších institucí, na rozvoj zájmové činnosti dětí a na účinnou dobrovolnou pomoc škole při plnění jejího poslání. Při této své činnosti Spolek:

- seznamuje vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů a podílí se na jejich vyřizování

- seznamuje rodiče s cíly a úkoly školy a problematikou jejich dosažení

- přispívá škole dobrovolnou pomocí svých členů, materiálními i finančními prostředky k zajištění

činnosti školy a zlepšování školního prostředí.

Část III.

Členství v SRPD

1. Členství v SRPD a všech jeho orgánech je dobrovolné a neplacené.

2. Členy SRPD jsou rodiče a další fyzické osoby starší 18 let, které souhlasí se stanovami SRPD.

3. Členství vzniká okamžikem podepsání přihlášky ke členství v SRPD nebo podepsáním prezenční listiny členské schůze (dříve shromáždění členů).

4. Členství zaniká:

a) nezaplacením členského příspěvku v příslušné výši a době splatnosti po písemném upozornění

b) dobrovolným vystoupením člena, členství končí dnem doručení písemného oznámení výboru SRPD

c) rozhodnutím orgánů SRPD o vyloučení při neplnění povinností člena

d) odchodem dítěte, které člen zastupuje, ze ZŠ Dřevohostice

e) zánikem SRPD

5. Při vystoupení člena ze SRPD mu nevzniká nárok na vracení finančních příspěvků či jiných darů.

Část IV.

Práva a povinnosti členů SRPD

1. Práva členů SRPD

a) volit do orgánů SRPD a být do nich voleni

b) být informován o všech činnostech SRPD

c) obracet se na orgány SRPD s podněty a stížnostmi a žádat jejich vyjádření

d) aktivně se podílet na činnosti SRPD a podporovat plnění účelu SRPD

2. Povinnosti členů SRPD:

a) dodržovat stanovy a jiné dokumenty SRPD přijaté

b) platit členské příspěvky

c) svědomitě vykonávat příp. funkce v orgánech SRPD

d) zdržet se jakéhokoliv jednání, jímž by byla poškozena pověst či dobré jméno SRPD.

3. Členové SRPD neručí za případné dluhy SRPD.

Část V.

Orgány SRPD

Pro zabezpečení činnosti SRPD jsou zřízeny tyto orgány:

A. Členská schůze

B. Výbor

C. Třídní důvěrníci

D. Revizní komise

A. Členská schůze:

1. Členská schůze je nejvyšším orgánem SRPD a je tvořena všemi členy SRPD.

a) určuje hlavní zaměření činnosti SRPD

b) rozhoduje o změnách stanov SRPD

c) volí členy výboru, stanovuje výši a splatnost členských příspěvků

d) rozhoduje o vyloučení člena ze Spolku

e) rozhoduje o zániku SRPD a jeho přeměně

f) může si k rozhodování vyhradit i další záležitosti

2. Členskou schůzi svolává výbor dle potřeby, nejméně však dvakrát ročně.

3. Na žádost nejméně jedné třetiny členů musí být svolána mimořádná členská schůze.

4. Právo zúčastnit se členské schůze, právo hlasovat, volit a být volen mají všichni členové SRPD.

5. Oznámení o konání členské schůze provede předseda nebo člen výboru nejméně 7 dnů před jeho konáním. Z oznámení musí být zřejmé místo, čas a program jednání.

6. Každý člen má jeden hlas, hlasy všech členů mají stejnou váhu. Členská schůze je usnášeníschopná při účasti nadpoloviční většiny členů SRPD. Usnesení je přijato, souhlasí-li s ním nadpoloviční většina přítomných členů. Není-li členská schůze na svém zasedání schopná usnášet se, je zasedání ukončeno. Výbor nebo ten, kdo původní zasedání svolal, vyhlásí náhradní zasedání členské schůze se shodným programem.

7. Jednání schůze řídí předseda, nebo jím pověřená osoba.

8. Výbor zajistí vyhotovení zápisu do 14ti dnů od jejího uskutečnění. Každý člen SRPD má právo nahlížet do všech zápisů ze zasedání členské schůze.

B. Výbor

1. Výbor je statutárním a výkonným orgánem SRPD, řídí jeho činnost v souladu se Stanovami členské schůze po celé své funkční období.

2. Členy výboru volí ze svého středu třídní důvěrníci.

3. Výbor je tříčlenný - předseda, místopředseda, pokladník a v případě potřeby může být rozšířen o další členy. Funkční období výboru je tříleté, neskončí však dříve než proběhne volba nových členů. Opětovná volba je možná.

4. Zvolený výbor si ze svého středu volí předsedu. K jeho povinnostem patří: svolávání a vedení členské schůze a schůze výboru, ověřování usnášeníschopnosti a pořízení zápisu.

5. Jednat jménem SRPD může vždy jen předseda společně s dalším členem výboru.

6. Výbor odpovídá za řádné hospodaření Spolku, kontroluje dodržování rozpočtových pravidel, schvaluje změny rozpočtu, dbá na řádnou péči o majetek a zejména na řádné naplňování poslání Spolku. Dále koordinuje spolupráci mezi vedením školy a členy Spolku.

7. Jednání výboru se koná dle potřeby a svolává ho předseda.

C. Třídní důvěrníci

1. Třídní důvěrníci jsou zástupci jednotlivých ročníků, kdy každý ročník zastupuje jeden důvěrník.

2. Třídní důvěrníci jsou delegováni z řad rodičů na třídní schůzce nadpoloviční většinou přítomných rodičů a schvalováni členskou schůzí.

3. Funkční období třídního důvěrníka je doba školní docházky jeho dítěte. Dojde-li v průběhu tohoto období k výměně třídního důvěrníka, přecházejí na nového důvěrníka práva a povinnosti jeho předchůdce.

4. Třídní důvěrníci informují ostatní členy SRPD v jednotlivých zastupovaných třídách o činnosti SRPD, pomáhají ostatním členům SRPD při řešení problémů souvisejících s účelem SRPD, schvalují rozpočet SRPD, zprávu o hospodaření apod.

Část VI.

Zásady hospodaření

1. SRPD hospodaří s prostředky získanými formou:

a) členských příspěvků SRPD

b) dobrovolných darů sponzorů

c) státních příspěvků

d) příspěvků Městyse Dřevohostice

e) z akcí pořádaných SRPD

2. Finanční prostředky jsou uloženy v pokladně SRPD a na účtu u peněžního ústavu.

3. S finančními prostředky disponují členové výboru a to tak, že jednají a rozhodují společně vždy dvě oprávněné osoby (předseda s dalším členem).

4. Prostředky SRPD jsou vydávány v souladu s účelem SRPD.

5. Kontrola hospodaření je prováděna výborem při ukončení daného školního roku (k 30. 6.). O výsledku informuje výbor členskou schůzi a třídní důvěrníky.

Část VII.

Zánik Spolku

SRPD zaniká dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí členské schůze, dále pak v případech stanovených občanským zákoníkem a pravomocným rozhodnutím příslušných orgánů. Při zániku Spolku dobrovolným usnesením členské schůze připadne veškerý majetek Základní škole v Dřevohosticích, okres Přerov, příspěvková organizace.

Část VIII.

Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky stanov schvaluje členská schůze nadpoloviční většinou.

2. Činnost SRPD se řídí příslušnými právními předpisy, zejména pak Občanským zákoníkem.

Tyto stanovy jsou vypracovány na základě zákona č. 89/2012 Sb. a byly schváleny na členské schůzi SRPD dne 6.9.2017, s účinností zápisu u Rejstříkového soudu